1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af årsregnskab

4: Indkomne forslag
a) Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer i §9. Bestyrelsen foreslår at  §9 ændre fra nuværende tekst:  Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed . Til: Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bortset fra beslutninger om ændringer i vedtægterne, hvortil der kræves 2/3 flertal.
b) Medlemmer

5: Valg til bestyrelsen
På valg: Pernille Bering modtager genvalg, Søren Svejgaard modtager genvalg, Anders Høgstrup modtager genvalg.

6: Valg af suppleanter
På valg Heidi Marikka Kristensen modtager genvalg, Inger Nygaard Kaad modtager ikke genvalg.

7: Valg af revisor

8: Eventuelt

Generalforsamling i Randers Teaterforening

Onsdag d. 11 september
Kl. 19.00
I søjlesalen på Værket