REFERAT AF GENERALFORSAMLING I RANDERS TEATERFORENING D. 28.09.22 KL. 17.00  

  • Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henning Christensen som dirigent.

Han blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovligt indkaldt på teaterforeningens hjemmeside.

At der var sket en fejl så generalforsamlingen ikke var varslet i DET SKER i april måned.   Fejlen blev rettet i Værkets nyhedsbrev i maj måned, hvor generalforsamling 28.09.22 blev annonceret.

På den baggrund betragtes generalforsamlingen som værende lovlig varslet. 

  • Formandens beretning.

Pernille Bering omtalte:

At sæson21/22 var ikke så præget af Corona som foregående sæson.

Sæsonen gang mht hvilke forestillinger der havde spillet herunder, at en enkelt forestilling blev aflyst på grund af Corona hos nogle af de medvirkende. 

Der er etableret samarbejde med Silkeborg teaterkreds vedrørende opera. Det blev godt modtaget af Silkeborg teaterkreds´ medlemmer.

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

  • Fremlæggelse af årsregnskab 

Aage Stenz fremlagde det reviderede regnskab for sæson 2021/22. Regnskabet blev uddelt til de fremmødte.

Det viste et mindre overskud i sæsonen. Aage Stenz redegjorde fyldigt for de enkelte udgiftsposter, herunder at udgifter til revisor har været højere i foregående og netop afsluttet sæson. Det skyldes omposteringer/tilbageførsel af midler til kulturstyrelsen, grundet aflyste forestillinger på grund af Corona, hvilket har været tidskrævende.

Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.

  • Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag, hverken fra bestyrelsen eller abonnenterne. 

  • Valg til bestyrelsen 

Der var to medlemmer på valg:

Aage Stenz og Ane Hoff. 

Begge genopstillede til bestyrelsen. Der blev ikke foreslået andre kandidater.  De blev genvalgt for 2 år.

  • Valg af suppleanter 

John Morgen og Henning Christensen var på valg. 

Begge genopstillede og der var ikke andre forslag. De er valgt for 1 år.

 

  • Valg af revisor 

Dansk Revision blev foreslået og genvalgt.

  • Evt. 

Overveje fremover at oplyse på dagsordenen hvem bestyrelsen foreslår som revisor. Bestyrelsens forslag begrundes med: Økonomisk støtte fra Randers Kommune tildeles på betingelse af at regnskabet revideres af Statsautoriseret revisor.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og Pernille Bering afsluttede med at takke Værket for samarbejdet og Randers kommune og Kulturstyrelen for økonomisk tilskud.

 

Dirigent Henning Christensen

Referent Ane Hoff


Læs referat af konstitueringen her under.

 

REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE D. 28.09.22  I UMIDDELBAR FORLÆNGELSE AF GENERAFORSAMLINGEN

                

Tilstede:  Pernille Bering

                  Aage Stenz

                  Anders Høgstrup

                  Heidi Marika Kristensen

                  Ane Hoff

                  John Morgan

                 Henning Kristensen   

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende fordeling af poster:

Pernille Bering  formand

Anders Høgstrup næstformand

Aage Stenz kasserer

Ane Hoff  sekretær

Heidi Marika Kristensen medlem

  1. suppleant  John Morgen
  2. suppleant Henning Christensen

         

 Referent Ane Hoff  30.09.22