Dagsorden Generalforsamling d. 22.9.21 kl. 17.00

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse af kassereren

4. Indkomne forslag   a(bestyrelsen, b) medlemmerne

Forslag fra bestyrelsen om ændring af formulering i vedtægterne.
§ 7, stk. 5 ændres til:

“Teaterforeningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere medlem af bestyrelsen i forening.

Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelsen.”

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:
Anders Høgstrup – modtager genvalg
Pernille Bering – modtager genvalg
Søren Svejgaard – ønsker ikke genvalg
Henning Christensen – modtager genvalg
Heidi Marika Kristensen – modtager genvalg

6. Valg af revisor

7. Evt.