REFERAT AF GENERALFORSAMLING I RANDERS TEATERFORENING D. 27.09.23 KL. 17.00  

 

  • Valg af dirigent.Bestyrelsen foreslog Henning Christensen som dirigent.

Han blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovligt indkaldt i Det Sker og på teaterforeningens hjemmeside.

Dirigenten understregede overfor de fremmødte, at stemmeberettigede er personer der har købt mindst 3 billetter til foreningens forestillinger i enten sæson 22/23 eller sæson 23/24.

 

  • Formandens beretning.Pernille Bering omtalte bl de nye tiltag der har været i sæson 22/23. Projekt Gamechanger handlede om kønsidentitet og  bestod af filmen The Danish Girl, teaterforestillingen Off side, med teatergruppen Hils din mor, samt  foredrag der blev afholdt i RGF´s lounge. Foredraget var et samarbejde med Pan idræt og DGI. Det omhandlede homoseksualitet i sportsverdenen.

Andre nye tiltag var et samarbejde med Bysekretariatet, hvor 20 unge fra Jennumparken, der ikke tidligere havde været i teatret, fik mulighed for at se forestillingen Blinkende Lygter. Desuden fik 20 familier med børn mulighed for at se Robin Hood, der desværre blev aflyst efter 1. akt, da en skuespiller var kommet til skade under 1. akt og ikke kunne gennemføre forestillingen.

Desuden omtalte Pernille Bering, at operasamarbejdet der tidligere er indledt med Silkeborg teaterkreds nu også omfatter Vesthimmerlands teaterkreds.

Sidste nye tiltag var at RT havde arrangeret bustur til operaen København, hvor forestillingen West Side Story blev vist. Der var udsolgt til turen.

Formanden omtalte desuden sæsonens forestillinger og angav, hvor mange der havde været inde at se de enkelte forestillinger.

Formanden takkede Randers Kommune for økonomisk støtte og Værket for et godt samarbejde.

Formandens beretning blev taget til efterretning, og en af de fremmødt deltagere på generalforsamlingen tilkendegav at projekt Gamechanger var et vigtigt og godt projekt for unge. 

 

  • Fremlæggelse af årsregnskab Aage Stenz fremlagde det reviderede regnskab for sæson 2022/23. Regnskabet blev uddelt til de fremmødte.

Det viste et underskud på 193.170 kr og at egenkapitalen er på 333.243 kr. Aage Stenz redegjorde fyldigt for de enkelte poster, herunder at der fortsat er et mellemværende med kunststyrelsen i forhold til Corona.

Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt.

 

  • Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag, hverken fra bestyrelsen eller abonnenterne.

 

  • Valg til bestyrelsen  Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

Pernille Bering

Anders Høgstrup og

Heidi Marika Kristensen. 

Der blev ikke foreslået andre kandidater.  Alle 3 modtog genvalg og blev genvalgt for 2 år.

 

Valg af suppleanter:

John Morgen og Henning Christensen var på valg. 

Begge genopstillede og der var ikke andre forslag. De er valgt for 1 år.

 

  • Valg af revisor Redmark tidligere Dansk Revision, der har været RT´s revisor i mange år, blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt.

 

  • Evt. 2 af de fremmødte tilkendegav at det ved forestillinger i København vil være godt, hvis turen er arrangeret med en overnatning og at der er arrangeret besøg til andet end forestillingen. Begrundelse for overnatningen var, at der er mange der ikke kan holde til kørsel frem og tilbage på samme dag.

 

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og Pernille Bering afsluttede med at takke dirigenten for veludført job.

Udover bestyrelsen og suppleanterne var der 4 fremmødte til generalforsamlingen.

 

Dirigent Henning Christensen

Referent Ane Hoff, 29.09.23

KONSTITUERENDE MØDE EFTER GENERALFORSAMLING I RANDERS TEATERFORENING D. 27.09.23 KL. 17.00  

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Pernille Bering, formand

Anders Høgstrup, næstformand

Aage Stenz, kasserer

Heidi Marika Kristensen, skole og udviklingsansvarlig

Ane Hoff, sekretær

John Morgen, 1. suppleant

Henning Christensen, 2. suppleant

Næste bestyrelsesmøde i RT 24.10.23 kl 16.00 på Værket.

AH, 29.09.23