Privatlivspolitik for Randers Teaterforening

Vedtaget 4. april 2022

1. Dataansvarlig

Randers Teaterforening er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på info@randersteaterforening.dk eller formand Pernille Bering på tlf. nr. 28 89 25 54.

3. Dine rettigheder

a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

b) Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

c) Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, fx modtagelse af nyhedsbreve.

d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

f) Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

4. Behandling af oplysninger

Vi behandler oplysninger om dig når:
4.1: du er medlem af vores forening
4.2: som deltager på en workshop
4.3: du køber en billet
4.4: du følger os på sociale medier
4.5: du besøger vores hjemmeside
4.6: du modtager vores nyhedsbrev
4.7: du er bestyrelsesmedlem

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke præcise formål, vi behandler dine
oplysninger.

4.1 SOM MEDLEM AF FORENINGEN

Når du melder dig ind i foreningen, behandler vi dine personoplysninger til at varetage administrationen vedrørende dit medlemskab.

a) Formål
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at gøre os i stand til at sikre dig de fordele, dit medlemskab inkluderer, og opfylde vores foreningsretlige forpligtelser over for dig samt informere dig om samme.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er aftalen om dit medlemskab samt de foreningsretlige forpligtelser, som vi er underlagt.

c) Opbevaringslængde
Oplysninger opbevares i op til 5 år fra det regnskabsår, som de vedrører.

d) Kategorier af modtagere
Dine oplysninger håndteres i praksis af vores databehandlere. Oplysninger i
forbindelse med nyhedsbreve bliver overført til lande uden for EU/EØS (f.eks. USA) og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”). Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer som f.eks. FN, EU
eller NATO.

e) Pligtmæssig information
Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for medlemskabet.

4.2 SOM DELTAGER PÅ WORKSHOP mv.

Når du deltager i et kursus, seminar eller workshop, anvender vi dine
personoplysninger til at kontakte dig før, under og efter det pågældende
arrangement.

a) Formål
Formålet er at kunne informere deltagere med relevant information om det
enkelte kursus, seminar eller workshop.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er aftalen om din kursusdeltagelse. Deling af dine kontaktoplysninger med de øvrige deltagere har vi baseret på en interesseafvejning. Vi har vurderet, at det er i din egen interesse at kunne få kontakt til de øvrige deltagere med henblik på networking.

c) Opbevaringslængde
Oplysninger opbevares i op til 5 år fra det regnskabsår, som de vedrører.
d) Kategorier af modtagere I de tilfælde, hvor der rundsendes deltagerlister, deles dine oplysninger med de øvrige deltagere i arrangementet. Derudover håndteres dine personoplysninger i praksis af vores databehandlere.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse. Hvis du ikke ønsker at få delt dine oplysninger med de øvrige deltagere, så kontakt os venligst snarest muligt.

4.3. NÅR DU KØBER BILLETTER

Køber du billetter til et af vores arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig.

a) Formål
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler, sælge og
levere billetter til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven. Vi bruger desuden de registrerede oplysninger til markedsføring og forretningsudvikling.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med dig om salg og levering af teaterbilletter. Efter teaterbilletterne er leveret, opbevarer vi oplysningerne for at kunne forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares. Derudover er vi pålagt ved lov at opbevare oplysninger om billetsalget på baggrund af bogføringsloven.

c) Opbevaringslængde
Oplysninger, der er relevante for markedsføring eller forretningsudvikling,
anonymiseres eller slettes efter 2 år. Oplysninger, der er relevante for bogføringen, slettes efter 5 år fra det år, transaktionen vedrører jf. bogføringsloven.

d) Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, herunder
udbyderen af vores system til online billetsalg. Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at billetsalget kan gennemføres.

4.4 NÅR DU FØLGER OS PÅ SOCIALE MEDIER

Når du følger eller besøger vores sider på sociale medier, behandler vi
personoplysninger om dig. Udbyderne af de sociale medier vil være selvstændigt dataansvarlige for enhver efterfølgende behandling af dine personoplysninger til det pågældende sociale medies egne formål, ligesom vi vil være selvstændigt dataansvarlig for enhver behandling af personoplysninger uden for det sociale medies online platform. Det fælles dataansvar gælder således kun i indsamlingsfasen. Du kan læse mere om det enkelte sociale medies behandling af dine personoplysninger på det sociale medies eget site. Afvikling af konkurrencer og aktiviteter på sociale medier Vi anvender de sociale netværk til at markedsføre os, bl.a. ved at afholde konkurrencer eller andre former for aktiviteter, hvor vi via det pågældende sociale medier interagerer med dig. Ingen af de afholdte aktiviteter og konkurrencer er associerede med det pågældende sociale medie. Når du deltager i en konkurrence eller en anden form for aktivitet på et socialt medie, der administreres af os, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med den pågældende aktivitet eller konkurrence.

a) Formål
Formålet er at markedsføre vores virksomhed, produkter, services og vores
aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er en
interesseafvejning. Vi vurderer, at det er i vores legitime interesse at markedsføre os selv og vores ydelser.

c) Opbevaringslængde
Oplysningerne behandles så længe du følger vores side på det sociale medie eller har foretaget aktiviteter på vores side.

d) Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til de sociale medier samt vores
databehandlere, som i praksis håndterer behandlingen af oplysningerne.

e) Pligtmæssig information
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan interagere med os på de sociale medier.

4.5 NÅR DU BESØGER VORES HJEMMESIDE

Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ikke i øjeblikket oplysninger om dig. Hvis der på et senere tidspunkt ved brug af ”cookies” opsamles personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden, sker det på disse vilkår:

a) Formål
Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse med henblik
på, at vi kan forbedre vores markedsføring.

b) Retsgrundlag for behandlingen
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til
enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

c) Opbevaringslængde
Dine personoplysninger behandles i op til 2 år fra dit sidste besøg.
Kategorier af modtagere Dine oplysninger overføres til vores databehandlere i tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA. Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS og til lande, der ikke har love, der giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysninger. Der vil i så fald være tale om, at personoplysninger overføres til USA. Overførsel til lande uden for EU/EØS sker i langt de fleste tilfælde på grundlag af EU Kommissionens godkendte Standardkontraktbestemmelser (“standard contractual clauses”). Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO.

d) Pligtmæssig information
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger.

4.6 NÅR DU MODTAGER VORES NYHEDSBREV

Vi sender nyheder, tilbud og generel information ud i form af nyhedsbreve o.l., og i den forbindelse indsamler vi statistik på, hvem der læser og klikker på det fremsendte.

a) Formål
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at markedsføre vores
virksomhed, produkter, services og aktiviteter.

b) Retsgrundlag for behandlingen:
Det lovlige grundlag for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Er du kunde, er det lovlige grundlag vores legitime interesse i at markedsføre vores egne lignende eller tilsvarende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at få nyhedsbreve fra os.

c) Opbevaringslængde
Vi opbevarer oplysninger om, at du har givet samtykke, op til fem år efter du har modtaget det seneste nyhedsbrev. I kundeforhold behandler vi dine oplysninger op til 5 år, efter du har modtaget det seneste nyhedsbrev.

d) Kategorier af modtagere
Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som håndterer oplysningerne i praksis. Dine oplysninger overføres til vores databehandlere i tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

e) Pligtmæssig information
Behandling af personoplysningerne er en forudsætning for at kunne modtage vores nyhedsbrev.

4.7 SOM MEDLEM AF BESTYRELSEN

Som medlem af bestyrelsen, behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål
Formålet er at håndtere pligter i forbindelse med drift af foreningen og at
varetage foreningens interesser, herunder at kommunikere med foreningens
interessenter.

b) Retsgrundlag for behandlingen:
Behandling af personoplysninger kan have forskellige juridiske grundlag.
Behandlingen kan være nødvendig af hensyn til opfyldelse af lovkrav stillet til foreninger, f.eks. information om bestyrelsesmedlemmer til fonde, forvaltninger og pengeinstitutter. Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:
• Mødeadministration
• Håndtering af mødereferater
• Ledelsesrapportering
• Deltagelse i seminarer og kurser

c) Opbevaringslængde
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter formålet med behandlingen af dine oplysninger.
Oplysninger som vedrører foreningsarbejdet, opbevares i minimum 5 år under
hensyntagen til den periode der er gældende i forhold til bestyrelsens ansvar.

d) Kategorier af modtagere
Der sker videregivelse af personoplysningerne til foreningens interessenter,
herunder offentlige myndigheder, skat og revision og til bankinstitutter.

e) Pligtmæssig information Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at bestride en bestyrelsespost.