Oprettet i henhold til Lov nr. 519 af 21. juni 2005 om Teatervirksomhed.

§1. Teaterforeningens navn er Randers Teaterforening.
Dens hjemsted er Randers Kommune.

§2. Teaterforeningens formål er at præsentere et bredt og alsidigt udbud af turnerende forestillinger af høj kvalitet, fortrinsvis forestillinger beregnet til stor scene, indenfor alle genrer og til alle aldersgrupper.

Teaterforeningen kan endvidere supplere det lokale teatertilbud med andre forestillinger.

Teaterforeningen virker inden for rammerne af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om turnerende teater i Danmark.

Teaterforeningen kan gennemføre enhver aktivitet, der fremmer teaterinteressen inden for foreningens område, og kan selvstændigt eller i samarbejde med andre medvirke til at fremme interessen for og deltagelsen i andre kulturelle arrangementer og aktiviteter.

Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Randers Kommune og med Værket, idet der udarbejdes skriftlig samarbejdsaftale med Værket vedrørende abonnementsordning, sæsonplanlægning og sæsonafvikling, markedsføring med videre.

Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.

§3. Foreningen fastlægger i samarbejde med Værkets ledelse de abonnementsordninger, der skal være gældende. Der bør ved fastlæggelsen tages hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af tre eller flere forestillinger. Der bør endvidere rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Foreningens medlemmer udgøres af abonnenterne. Abonnement kan tegnes af enhver der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Videresalg af billetter i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

§4. Teaterforeningens aktiviteter finansieres af formidlingstilskud eller andre statslige tilskud, der formidles af Danmarks Teaterforeninger, indtægter ved billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

§5. Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§6. Foreningens bestyrelse består af fem bestyrelsesmedlemmer med bredest mulig tilknytning lokalt, kulturelt, politisk og erhvervsmæssigt.

Bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

Valg til bestyrelsen gælder for to år. I lige år afgår to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for et år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

§7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Teaterforeningen tegnes af formanden og èt bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes teaterforeningen af den samlede bestyrelse i forening.

Formanden varetager den daglige drift, og har selvstændig beslutningskompetence i sager, der ikke giver anledning til tvivl, eller som ikke tåler opsættelse. Formanden underretter efterfølgende bestyrelsen om sådanne beslutninger. Formanden forbereder sagerne til bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne gemmes et beslutningsreferat.

Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp eller tilkøbe assistance.

§8. Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen administrerer teaterforeningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Udarbejdelse af budget og regnskab samt revision af regnskabet sker på baggrund af de af Kunststyrelsen fastsatte retningslinjer i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse herom.

§9. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen samt ethvert medlem, der har været abonnent i den netop afsluttede sæson eller er abonnent i indeværende sæson.

Afstemning skal ske mundtligt, medmindre en af de stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning.

Ved valg, hvor der er flere kandidater end det antal pladser, der skal besættes, anvendes altid skriftlig afstemning, idet der kan afgives stemme på det antal personer, der skal vælges.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.

Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i det eksemplar af sæsonmagasinet Det Sker, der udkommer medio april måned, og på Randers Teaterforenings hjemmeside www.randersteaterforening.dk senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse af kassereren.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest otte 

dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden for fire uger fra anmodningens modtagelse.

§10. Beslutninger om foreningens ophævelse kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75 pct. af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves simpelt flertal til vedtagelse af forslaget.

Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i 

overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Randers Kommune forinden udlodning kan finde sted.

Vedtægterne er således vedtaget på Randers Teaterforenings generalforsamling den 22. september 2021.
Tidligere ændringer er sket 27. september 2018 og 11. september 2019